ΑΡΧΙΚΗ
Untitled Document ΑΕΠΙ
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Κεντρικά Γραφεία
Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51, 15125 Μαρούσι -Αθήνα
Τηλ.: (+30) 211 10 29000
Fax: (+30) 210 6851576
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε


Περιφερειακά Γραφεία
   
Υποβολή Παραπόνων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΕΠΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


«ΑΕΠΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ


ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.»ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ


Μαρούσι Αττικής, 26 Απριλίου 2018.-

 


Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΠΙ, κατʼ εφαρμογή του καταστατικού της ΑΕΠΙ, των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και 
της από 25-4-2018 αποφάσεώς του,  λαμβάνει την τιμή να σας προσκαλέσει σε Γενική Συνέλευση των Μελών της ΑΕΠΙ σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα στις 4 Μαΐου 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ., στην έδρα της ΑΕΠΙ, επί της οδού Σάμου 51 στο Μαρούσι Αττικής και ειδικότερα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 1ου υπογείου της ΑΕΠΙ.


Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΑΕΠΙ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από πέντε (5) ημέρες, ήτοι στις 10 Μαΐου  2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση εκ νέου μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΑΕΠΙ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από τρεις (3) ημέρες, ήτοι στις 14 Μαΐου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται.


Σας ενημερώνουμε ότι κάθε μέλος της ΑΕΠΙ έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος, που μπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη της ΑΕΠΙ. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.


Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως αποτελείται από τα εξής συζητητέα θέματα:

 

1.- Εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου της παραγράφου 8 του άρθρου 10 ν. 4481/2017, καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους,

 

2.- Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκπροσώπησης των διαφορετικών κατηγοριών μελών της ΑΕΠΙ στο εποπτικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπησή τους. Ως κριτήρια για τον αριθμό ψήφων κάθε μέλους στη γενική συνέλευση λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που κάθε μέλος λαμβάνει από την ΑΕΠΙ ή/ και η διάρκεια της ιδιότητας μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο,

 

3.- Απαλλαγή των μελών του απελθόντος εποπτικού συμβουλίου από τις ευθύνες τους,

 

4.- Υποβολή εισήγησης προς το εποπτικό συμβούλιο επί του αμοιβολογίου και της ακολουθητέας τιμολογιακής πολιτικής της ΑΕΠΙ και του καθορισμού των όρων και αμοιβών αδειοδότησης,

 

5.- Υποβολή εισηγήσεων για τον βέλτιστο τρόπο διανομής δικαιωμάτων που εισπράττονται, καθώς και η αρωγή του εποπτικού συμβουλίου σε κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του τελευταίου.

 

6.- Συζήτηση επί της διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών της ΑΕΠΙ στα μέλη της.


Επισημαίνεται ότι τα μέλη του απελθόντος εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για το θέμα απαλλαγής από την ευθύνη τους.


Στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να παρίσταται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1667/1986 Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου.


Κατά τα λοιπά για την συγκαλουμένη γενική συνέλευση των μελών της ΑΕΠΙ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέλευσης του ν. 1667/1986.


Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΕΠΙ θα παράσχει, βάσει του νόμου, από πλευράς της, την κατά το δυνατόν οποιαδήποτε πρόσφορη υλικοτεχνική βοήθεια ή πληροφορίες απαιτηθούν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τα αρμόδια Όργανα αυτής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της. Για το λόγο αυτό κατά την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, θα απασχοληθεί αρμόδιο προσωπικό ασφαλείας της ΑΕΠΙ, το οποίο θα παραμένει στα γραφεία του, καθʼ όλη την διάρκεια συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση επαναληπτικής ή δεύτερης επαναληπτικής συνεδριάσεώς της.-

Μετά τιμής,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΠΙ


Πέτρος Δ. Ξανθόπουλος

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook