Νόμος 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20-07-2017)

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Νόμος 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20-07-2017)

 
ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993)

Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" (κωδικοποιημένος ως ισχύει σήμερα)

 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook