HOME PAGE arrow NEWS
NEWS
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΕΠΙ ΠΡΟΣ ΟΠΙ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕΠΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ

Δείτε την ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΕΠΙ ΠΡΟΣ ΟΠΙ με ημ/νία 18 Απριλίου 2018  για μη ανάρτηση του αμοιβολογίου ΑΕΠΙ στην ιστοσελίδα του

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12.4.2018- Νόμιμη χρήση μουσικής στις επιχειρήσεις

logo AEPI

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νόμιμη χρήση μουσικής στις επιχειρήσεις

Εν όψει της έναρξης της θερινής σεζόν και προς αποφυγήν οποιαδήποτε παρανόησης λόγω ανακριβών δημοσιευμάτων, ενημερώνουμε τους επιχειρηματίες που πρόκειται να κάνουν χρήση του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ, ότι οφείλουν να εφοδιαστούν με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια για τη δημόσια μετάδοση μουσικής στις επιχειρήσεις τους.

Η ΑΕΠΙ εξακολουθεί τη λειτουργία της κανονικά ως ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του άρθρου 50 του ν. 4481/2017,  με τη συνδρομή προσωρινής κρατικής επιτρόπου. Σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, οι υποχρεώσεις των χρηστών μουσικής έναντι των πνευματικών δημιουργών που εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ παραμένουν σε κάθε περίπτωση:Αν έχετε ήδη αδειοδοτηθεί για το 2018 για  τη χρήση μουσικής, σας ευχαριστούμε για τον έμπρακτο σεβασμό σας στους πνευματικούς δημιουργούς.

 

Από την ΑΕΠΙ ΑΕ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.3.2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΕΠΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΕΠΙ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΕΠΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

 

Μαρούσι Αττικής, 14.3.2018

 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΠΙ, κατ’ εφαρμογή του καταστατικού της ΑΕΠΙ, των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της από 12.3.2018 αποφάσεώς του, λαμβάνει την τιμή να σας προσκαλέσει σε Γενική Συνέλευση των Μελών της ΑΕΠΙ σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ., στην έδρα της ΑΕΠΙ, επί της οδού Σάμου 51 στο Μαρούσι Αττικής και ειδικότερα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 1ου υπογείου της ΑΕΠΙ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΑΕΠΙ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από πέντε (5) ημέρες, ήτοι στις 29 Μαρτίου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση εκ νέου μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΑΕΠΙ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από τρεις (3) ημέρες, ήτοι στις 3 Απριλίου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε μέλος της ΑΕΠΙ έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος, που μπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη της ΑΕΠΙ. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.

Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως αποτελείται από τα εξής συζητητέα θέματα:

(αα) Εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου της παραγράφου 8 του άρθρου 10 ν. 4481/2017, καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους,

(ββ) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκπροσώπησης των διαφορετικών κατηγοριών μελών της ΑΕΠΙ στο εποπτικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπησή τους. Ως κριτήρια για τον αριθμό ψήφων κάθε μέλους στη γενική συνέλευση λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που κάθε μέλος λαμβάνει από την ΑΕΠΙ ή/ και η διάρκεια της ιδιότητας μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο,

(γγ) Απαλλαγή των μελών του απελθόντος εποπτικού συμβουλίου από τις ευθύνες τους,

(δδ) Υποβολή εισήγησης προς το εποπτικό συμβούλιο επί του αμοιβολογίου και της ακολουθητέας τιμολογιακής πολιτικής της ΑΕΠΙ και του καθορισμού των όρων και αμοιβών αδειοδότησης,

(εε) Υποβολή εισηγήσεων για τον βέλτιστο τρόπο διανομής δικαιωμάτων που εισπράττονται, καθώς και η αρωγή του εποπτικού συμβουλίου σε κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του τελευταίου.

 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του απελθόντος εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για το θέμα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

Στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να παρίσταται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1667/1986 Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου.

Κατά τα λοιπά για την συγκαλουμένη γενική συνέλευση των μελών της ΑΕΠΙ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέλευσης του ν. 1667/1986.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΕΠΙ θα παράσχει, βάσει του νόμου, από πλευράς της, την κατά το δυνατόν οποιαδήποτε πρόσφορη υλικοτεχνική βοήθεια ή πληροφορίες απαιτηθούν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τα αρμόδια Όργανα αυτής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της. Για το λόγο αυτό κατά την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, θα απασχοληθεί αρμόδιο προσωπικό ασφαλείας της ΑΕΠΙ, το οποίο θα παραμένει στα γραφεία του, καθ’ όλη την διάρκεια συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση επαναληπτικής ή δεύτερης επαναληπτικής συνεδριάσεώς της.-

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΠΙ

Πέτρος Δ. Ξανθόπουλος

 
Συνέδριο ΟΠΙ «Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και η Google (με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος) διοργανώνουν συνέδριο με τίτλο «Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο: Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2018 στην Αίγλη Ζαππείου (Αίθουσα Ολυμπία).

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε όνομα και ιδιότητα στο  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 
5.1.2018 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΠΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (αρ. πρωτ. 31939/4.1.2018), η ΑΕΠΙ απέστειλε  στις 5.1.2018 στον ΟΠΙ σχετικό κατάλογο  με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και εκπροσωπούμενων δικαιούχων της. 

Από την ΑΕΠΙ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 690

Print Page Bookmark Steficon Facebook