ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ GESAC ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παραθέτουμε  (στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση) την επιστολή που απηύθυνε η κυρία Veronique Desbrosses, Γενική Διευθύντρια της GESAC, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης  στιχουργών και συνθετών, στην Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λυδία Κονιόρδου, με θέμα την ενσωμάτωση  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/26  στην ελληνική νομοθεσία.

Δείτε την αρχική επιστολή  εδώ 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Mrs Lydia Koniordou
Minister of Culture and Sports
Greece

Brussels, 05/12/2016

Dear Minister,

I am contacting you on behalf of GESAC, the European umbrella organisation grouping the largest collective management organisations (“CMO”) of authors and composers in European Union, Iceland, Norway and Switzerland, representing as such more than 1 million authors and right holders in all artistic fields: music, films, visual arts, drama, literature and other written works.

GESAC closely observes legislative processes transposing the Directive 2014/26/EU on collective rights management (CRM Directive) that harmonises the rules regarding collective management in different EU Member States, in order to promote best practices in the field. GESAC has already contacted the Hellenic Ministry of Culture in this respect back on 16th March 2016 to provide our views on the first draft of the Greek transposition law and welcomes the important steps taken since then to improve the text.

Indeed, the CRM directive is an important piece of EU legislation that does not only aim at increasing confidence in the collective management system for all parties, but also ensures widest possible access to creative works for public and streamlined rights clearance for users, while ensuring appropriate remuneration of creators, which cannot be ensured properly otherwise. Its implementation should therefore be undertaken in a way that would ensure adequate remuneration of all authors and composers from across Europe, when their works are used in Greece and managed collectively.

Despite the positive elements introduced within the Article 22 and Article 45 (previously Article 46), we still have some concerns to which we would respectfully draw your attention. Indeed, those provisions create extremely lengthy procedures to determine the amount of remuneration for public performance of music in commercial stores and stores of sanitary interest, with no guarantee of application of the agreed tariff to individual users member of the unions. The lengthy procedures combined with very restrictive list of criteria for tariff-setting that goes beyond the provisions of the CRM Directive, open the way for possible abuse.

We are confident that the Greek authorities will take the appropriate steps to allow for a balanced solution that would follow the spirit of the CRM Directive, respect international standards and provide a more efficient and fairer market place for music licensing for the benefit of all Greek citizens, as well as the European creators whose works are enjoyed by them.

Sincerely yours,

Véronique Desbrosses
General Manager

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Κυρία Λυδία Κονιόρδου

Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ελλάδα

Βρυξέλλες, 5.12.2016

 

Αγαπητή κυρία Υπουργέ,

Επικοινωνώ μαζί σας  εκ μέρους  της GESAC, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που συνενώνει τους μεγαλύτερους  οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ( "ΟΣΔ") των στιχουργών και συνθετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, εκπροσωπώντας με αυτήν την ιδιότητα, περισσότερο από 1 εκατομμύριο δημιουργούς και κάτοχους δικαιωμάτων, από όλα τα καλλιτεχνικά πεδία: μουσική, κινηματογραφικές ταινίες, εικαστικές τέχνες, θέατρο, λογοτεχνικά και άλλα γραπτά έργα.

Η GESAC παρατηρεί προσεκτικά τις  νομοθετικές διαδικασίες για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/26 / ΕΕ σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων (Οδηγία CRM),  που εναρμονίζει τους κανόνες σχετικά με τη συλλογική διαχείριση στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να προωθήσει τις καλύτερες πρακτικές  εφαρμογές στο πεδίο αυτό. Η  GESAC έχει ήδη, από τις 16 Μαρτίου 2016,  επικοινωνήσει με το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με το θέμα αυτό,  παρέχοντας τις απόψεις μας σχετικά με το πρώτο σχέδιο  Ελληνικού νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και χαιρετίζει τα σημαντικά βήματα που έγιναν από τότε για τη βελτίωση του κειμένου.

Πράγματι, η Οδηγία CRM αποτελεί  ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας της ΕΕ,  που δεν αποσκοπεί μόνο στην αύξηση της εμπιστοσύνης στο σύστημα συλλογικής διαχείρισης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά  επίσης  διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα δημιουργικά έργα για  το κοινό και τον αντίστοιχο εκσυγχρονισμό του συστήματος απόδοσης δικαιωμάτων από πλευράς των χρηστών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δέουσα αμοιβή των δημιουργών, αμοιβή που διαφορετικά θα είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί σωστά. Η εφαρμογή  (της Οδηγίας) θα πρέπει να αναληφθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκή αποζημίωση όλων των στιχουργών και συνθετών από όλη την Ευρώπη, όταν τα έργα τους χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και  εκπροσωπούνται μέσω συλλογικής διαχείρισης.

Παρά τα θετικά στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο του Άρθρου 22 και του Άρθρου 45 (πρώην άρθρο 46 στο πρώτο προσχέδιο), διατηρούμε ακόμα κάποιες ανησυχίες, στις οποίες θα θέλαμε, με όλον το σεβασμό, να επιστήσουμε την προσοχή σας. Πράγματι, οι διατάξεις αυτές δημιουργούν εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες για τον καθορισμό  του ποσού της αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς καμία εγγύηση της εφαρμογής του συμφωνηθέντος τιμοκαταλόγου  στους μεμονωμένους χρήστες μέλη των ενώσεων/συνδικάτων. Οι χρονοβόρες διαδικασίες σε συνδυασμό με τον πολύ περιορισμένο κατάλογο κριτηρίων για τον καθορισμό τιμοκαταλόγου, που υπερβαίνει τις διατάξεις της Οδηγίας CRM, ανοίγουν το δρόμο για πιθανή κατάχρηση.

Έχουμε την πεποίθηση ότι οι ελληνικές αρχές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προς  μια ισορροπημένη λύση,  που θα ακολουθεί το πνεύμα της Οδηγίας CRM,  θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα και θα προσφέρει μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη αγορά αναφορικά με την αδειοδότηση της χρήσης  μουσικής, προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών, καθώς επίσης και των Ευρωπαίων  δημιουργών, τα έργα των οποίων απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες.

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς

 

Veronique Desbrosses

Γενική Διευθύντρια


 

New layer...

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Προς την Υπουργό Πολιτισμού

 

κυρία Λυδία Κονιόρδου

                                               

                                   

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016

 

 

Αγαπητή κυρία Υπουργέ,

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση οι δημιουργοί μουσικής είδαν ότι το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείου Πολιτισμού είναι ένας άνθρωπος με πολύχρονη και αποδεδειγμένη προσφορά και παρουσία στον χώρο του πολιτισμού.

Μαζί με τα συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας, ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας παρακινούμενοι από το ισχυρό μήνυμα που στείλατε ότι «ο πολιτισμός είναι η αιχμή της χώρας μας».

Κυρία Υπουργέ,

Τη χρονιά που πέρασε οι δημιουργοί μουσικής - πέρα από την οικονομική κρίση που έχει πλήξει ανελέητα και τον κλάδο της μουσικής δημιουργίας τα τελευταία χρόνια - ήρθαμε αντιμέτωποι με τις προσπάθειες διαφόρων συμφερόντων να αποδυναμώσουν το Ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο και τα δικαιώματά μας. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα που πρόκειται να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 26/2014, επιχειρήθηκε να συμπεριληφθεί μία σειρά αντισυνταγματικών και αντικοινοτικών διατάξεων, που δεν είχαν σχέση με το περιεχόμενο της εν λόγω Οδηγίας. Αντίθετα, οι διατάξεις αυτές, σε μεγάλο βαθμό, αποσκοπούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών μουσικής προκειμένου αυτοί να απαλλαγούν από τη νόμιμη υποχρέωσή τους για καταβολή της προβλεπόμενης από τον νόμο αμοιβής για τη χρήση και εκμετάλλευση των έργων μας στις επιχειρήσεις τους.

Μετά τη δική μας σθεναρή αντίδραση ως δημιουργών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που μας εκπροσωπούν, ορισμένες από τις διατάξεις αυτές έχουν αφαιρεθεί, ωστόσο στο νέο νομοσχέδιο, που παρουσίασε ο απερχόμενος Υπουργός Πολιτισμού κ. Αριστείδης Μπαλτάς στη Συνέντευξη Τύπου στις 13/10/2016, υπάρχουν σημεία που χρειάζονται πιο προσεκτική και ξεκάθαρη διατύπωση, ώστε να διασφαλιστούν τα πνευματικά μας δικαιώματα έναντι των μεθοδεύσεων των χρηστών μουσικής.

Διευκρινίζουμε ότι δεν επιθυμούμε τίποτε άλλο εκτός από την αυτούσια εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Για το σκοπό αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε συνάντηση αντιπροσωπείας δημιουργών μαζί σας, ώστε να σας ενημερώσουμε από κοντά τόσο για το επίμαχο ζήτημα του επικείμενου νομοσχεδίου όσο και για άλλα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.

Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας εκφράζουμε και πάλι τις θερμές ευχές μας για επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και είμαστε στη διάθεσή σας να στηρίξουμε την προσπάθειά σας για μια ουσιαστική πολιτιστική αναγέννηση, μέσα από την οποία θα υπάρξει ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον για όλους μας.

 

Δείτε εδώ τους δημιουργούς μουσικών έργων και κληρονόμους, που υποστηρίζουν τα αιτήματα της άνω επιστολής  (μέχρι 21/11/2016)

 

Επιπλέον, συνεχίζονται οι γραπτές και τηλεφωνικές επικοινωνίες από πλευράς των δημιουργών  που ενημερώνουν ότι προσυπογράφουν την επιστολή. Για οποιαδήποτε θέμα σχετικά με τον κατάλογο των ονομάτων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μελών της ΑΕΠΙ, members@aepi.gr


 

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 17 - 18 από 690

Print Page Bookmark Steficon Facebook