ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΩΝ

O Τομέας Mελών της ΑΕΠΙ είναι ένα από σημαντικότερα κομμάτια της δραστηριότητας του Οργανισμού και ασχολείται αποκλειστικά με την υποδοχή του μέλους αλλά και την όλη πορεία της σχέσης του με αυτόν.

Είναι η πρώτη επαφή του δημιουργού με την ΑΕΠΙ. Ο Τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα νευραλγικός αφού έχει αποκλειστικά επαφή με τους εντολείς της ΑΕΠΙ τους δημιουργούς και συνεργάζεται με ολόκληρο τον Οργανισμό, αλλά και τρίτους, για την εξυπηρέτησή τους και την επίλυση θεμάτων όταν αυτά προκύπτουν.
Στην ουσία ακούει τα θέματα και μεταφέρει σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την επίλυση ή διευθέτησή τους, την βούληση του δημιουργού, συμβάλλοντας ενεργά στην επαφή του με όλους τους λειτουργικούς τομείς της ΑΕΠΙ.
Ο Τομέας Μελών σταθερά αναπτύσσει τις παρακάτω κατά βάση δραστηριότητες:

 1. Ενημέρωση για το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφει ο πνευματικός δημιουργός καθώς και των τυπικών διαδικασιών που απαιτούνται με την υπογραφή της.
 2. Διατήρηση αρχείου συμβάσεων και προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ).
 3. Τήρηση και παρακολούθηση ατομικής λογιστικής καρτέλας που αφορά την πίστωση των εκκαθαρισμένων πνευματικών δικαιωμάτων και την καταβολή τους.
 4. Υποδοχή και ακρόαση των δημιουργών/μελών για θέματα που αφορούν στη συμβατική σχέση μέλους ΑΕΠΙ.
 5. Διατήρηση καθημερινής επαφής με όλα τα τμήματα και τους τομείς λειτουργίας της ΑΕΠΙ, για την αμεσότητα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των έργων και στα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
 6. Επιμέλεια για τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των μελών για θέματα πρακτικά που προκύπτουν από τις χρήσεις των έργων τους.
 7. Συμβουλευτικός ρόλος προς τους δημιουργούς για παροχή ( σε συνεργασία και με τη νομική Υπηρεσία) πληροφόρησης και ενημέρωσής τους σχετικά με την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα.

  Συμβάσεις: Ο δημιουργός/ δικαιούχος με την υπογραφή της σύμβασής του με την ΑΕΠΙ εκχωρεί και μεταβιβάζει σε αυτήν κατά αποκλειστικότητα τις εξουσίες, που επιλέγει και προκύπτουν από το περιουσιακό δικαίωμα που έχει στα έργα που έχει ήδη συνθέσει/ συγγράψει καθώς και στα έργα που πρόκειται να συνθέσει/ συγγράψει στο μέλλον, προκειμένου η τελευταία να προστατεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται αυτά με βάση την εντολή του.
  Τούτο ισχύει τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού, με τις οποίες η ΑΕΠΙ συνδέεται με αντίστοιχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.
  Με την υπογραφή της σύμβασης και με την ενυπόγραφη δήλωση των έργων του ο δημιουργός/ δικαιούχος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό αρχείο μελών της ΑΕΠΙ.
  Το αρχείο μελών είναι συνδεδεμένο επιγραμμικά (online) με το IPI (Interested Parties Information) SYSTEM, προκειμένου να διασφαλίζεται η παγκόσμια εκπροσώπηση κάθε δημιουργού / δικαιούχου.
  Σημείωση: Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας με την ΑΕΠΙ είναι οι ίδιοι για όλους τους συμβαλλομένους δημιουργούς / δικαιούχους.

  Καταβολή Δικαιωμάτων: Η ΑΕΠΙ εκδίδει και παραδίδει σε κάθε δημιουργό/δικαιούχο συγκεντρωτική εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε περίοδο διανομής. Το μέλος μπορεί να λάβει και αναλυτική εκκαθάριση, εφόσον τη ζητήσει, λαμβάνοντας γνώση αναλυτικά για τα ποσά που έχουν προκύψει στη συγκεκριμένη  διανομή, για κάθε έργο του, ανά πηγή είσπραξης.
  Αν επιθυμείτε να δηλώσετε τη συναίνεσή σας για την ηλεκτρονική αποστολή της εκκαθάρισής σας, στείλτε μας τη Δήλωση Συναίνεσης Δημιουργού.
  Η καταβολή δικαιωμάτων γίνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά με καταθέσεις σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και με μετρητά και επιταγές με πληρωμή στα γραφεία μας, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00 - 14:00.  
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook