ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσίας στα μέλη της, όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσίων εκτελέσεων των έργων τους και την είσπραξη των δικαιωμάτων τους πανελλήνια, η ΑΕΠΙ συνεργάζεται με τοπικούς αντιπροσώπους.
Οι τοπικοί αντιπρόσωποι έχουν την αρμοδιότητα να:

  • Ενημερώνουν τους χρήστες μουσικών έργων (επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μουσική) για θέματα τα οποία άπτονται της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Χορηγούν την απαιτούμενη άδεια δημόσιας εκτέλεσης.
  • Εισπράττουν τα αναλογούντα πνευματικά δικαιώματα.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook