ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η ΑΕΠΙ εφαρμόζει διαδικασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτική παροχή υπηρεσιών, τόσο προς τα μέλη της δημιουργούς-δικαιούχους, όσο και στους χρήστες των πνευματικών τους έργων.

Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργήσει τμήμα παρακολούθησης των διαδικασιών της εταιρείας. Το τμήμα αυτό ασχολείται με την καταγραφή/ προσαρμογή/ αναθεώρηση των τηρούμενων διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα καθώς και την εμπειρία των αδελφών εταιρειών του Εξωτερικού, με σκοπό την διαρκή παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Σε αυτό το πλαίσιο διενεργείται επιχειρησιακός και οικονομικός έλεγχος.

Ο μεν Επιχειρησιακός Έλεγχος:

  1. Εξετάζει την αποτελεσματικότητα όλων των επιπέδων των διοικητικών υπηρεσιών, όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων της εταιρείας και την πιστή εφαρμογή των καθιερωμένων πολιτικών και διαδικασιών.
  2. Υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση των διοικητικών ελέγχων, με στόχο τη διασφάλιση των πόρων της εταιρείας, την προώθηση της ανάπτυξής της και την τήρηση των νόμων και ρυθμίσεων του Κράτους.
  3. Εξετάζει εάν οι διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία είναι κατάλληλες για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της και αξιολογεί τις πολιτικές και τα σχέδια που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες και λειτουργίες.
  4. Συντάσσει τις τελικές αναφορές προς τη Διοίκηση της εταιρείας και συζητεί μαζί της για προτάσεις - αλλαγές.

Ο δε Οικονομικός Έλεγχος:

  • Εξετάζει την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των μεγεθών της επιχείρησης.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook