ΑΡΧΙΚΗ arrow ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ arrow ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ arrow ΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η χρήση ενός μουσικού έργου γεννά στην πράξη για τον ή τους δημιουργούς του δύο βασικές κατηγορίες πνευματικών δικαιωμάτων:

  1. Τα μηχαvικά δικαιώματα
    Είναι αυτά που απορρέουν για τον δημιουργό από την αποτύπωση - εγγραφή (άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε μέσο και μορφή) του μουσικού έργου του σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (LP, MC, CD, CD-ROM, DVD, κτλ.) και σε υλικά μέσα (όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κτλ.).
  2. Τα εκτελεστικά δικαιώματα
    Είναι αυτά που απορρέουν για τον δημιουργό από τη δημόσια εκτέλεση του μουσικού του έργου και την παρουσίαση του στο κοινό, είτε ζωντανά, είτε με την χρήση οποιουδήποτε μηχανικού μέσου (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, CD Player κτλ.), είτε μέσω δικτύων (κινητή τηλεφωνία, internet κτλ.).

Σχετικά με τη χρήση / εκμετάλλευση μουσικών έργων και σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ δημιουργού / δικαιούχου και ΑΕΠΙ, οι κατηγορίες των δικαιωμάτων / εξουσιών, που μπορεί ο δημιουργός / δικαιούχος να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει στην ΑΕΠΙ είναι οι ακόλουθες:

α) το γενικό εκτελεστικό δικαίωμα,
β) το δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης,
γ) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά μεταδιδόμενων έργων,
δ) το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης,
ε) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά μεταδιδόμενων έργων,
στ) το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής,
ζ) το δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης,
η) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης μηχανικά αναπαραχθέντων έργων,
θ) το δικαίωμα κινηματογραφικής παραγωγής,
ι) το δικαίωμα παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής εικόνας,
ια) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας, καθώς και
ιγ) το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) διαδραστικής (interactive) χρήσης μουσικής,
ιδ) το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) μη διαδραστικής (non interactive) χρήσης μουσικής,
ιε) εκμίσθωση υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, με καταβολή εύλογης αμοιβής,
ιβ) τα δικαιώματα από τρόπους εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την τεχνική εξέλιξη ή από μελλοντικές νομοθετικές μεταβολές.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook